Γεωπληροφορική

O ερευνητικός τομέας της  Γεωπληροφορικής στοχεύει στην κατανόηση του γεω-περιβάλλοντος και του τρόπου με τον οποίο τα φυσικά φαινόμενα αλλά και οι ανθρώπινες πράξεις το μεταβάλλουν και ακολούθως στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των γεωγραφικών πληροφοριών για την διαχείρισή τους, την ανταλλαγή των πληροφοριών και την προώθηση της διεπιστημονικότητας.

Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνει, είναι τα εξής: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία, Χρήσεις γης, Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, Φυσική Γεωγραφία, Διαδικτυακή Χαρτογραφία, Παρακολούθηση και προστασία γεωπεριβάλλοντος και φυσικών διαθεσίμων, Διαχείριση Δεδομένων μέσω Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Συστημάτων Πληροφοριών της Γης, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Χωρικών Βάσεων Δεδομένων, Παραγωγή και διάθεση Θεματικών Χαρτών (Χάρτες Γεωλογικοί, Χρήσεων Γης, Γεωμορφολογικοί, Επικινδυνότητας, Γεωφυσικοί, κτλ), Ψηφιακή Ενημέρωση Χαρτών, Χωρική κατανομή, παρακολούθηση και διαχρονική καταγραφή γεω-περιβαλλοντικών φαινομένων, Εφαρμογές ΓΣΠ στην εκίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π.