Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη Ερευνητικού Προσωπικού στα Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τύπος Προκήρυξης: Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 01/08/2020 – 31/08/2021

Ο Πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη Ερευνητικού Προσωπικού στα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ., σύμφωνα με το Άρθρο 10 (ΦΕΚ 639/τ.Β’/27-02-2020) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Ε.Κ. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ). Αρ. Πρωτ.:4785/Φ20/31-7-2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για ένταξη Ερευνητικού Προσωπικού στα Ινστιτούτα του  Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΕΛΜΕΠΑ στον σύνδεσμο Πρόσκληση ενδιαφέροντος